سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا چوبینه – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، عضو انجمن ار
سوگند تورانی – استادیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایرا
کیوان حیدریان – دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
فرامرز قره گزلو – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده:

برخلاف آگاهی جهانی از اثر مثبت کاربرد ارگونومی بر کاهش MSDs و افزایش بهره وری ، در ایران هنوز به ملاحظات ارگونومیک در بیمارستان ها پرداخته نشده است و اطلاعاتی که نشان دهنده هزینه های ناشی از آن در این محیط ها باشد وجود ندارد .
این پژوهش توصیفی – تحلیلی بر روی ٨٦ نفر از کارکنان آزمایشگاههای ١٠ بیمارستان وابسته به دانشگاه مذکور و به منظور ارزیابی ملاحظات ارگونومیک در آزمایشگاهها و ارتباط آن با شیوعMSDs تا ١٣٧٩ وبهره وری نیروی انسانی ، طی سالهای ۱۳۷۹ تا ١٣٨٠ انجام شد وتکرارپذیری پرسشنامه ها مورد تأیید قرار گرفت (r>0/9).
درکل ٣٣٩ مورد درد یا ناراحتی اسکلتی – عضلانی بعلت نادیده گرفتن ملاحظات ارگونومیک در اندامهای بدن توسط کارکنان گزارش شد . میانگین نمره ارزیابی ٨٦ ایستگاه کار در مقیاس ٥ درجه ای برابر با ٢/٢١ تعیین شدو میان تعداد شکایات اسکلتی – عضلانی و نمرة ارزیابی همبستگی معکوس و معنی داری ملاحظه گردید r = – ٠/٤٥ و p = ٠/٠١) ( . براساس گزارش کارکنان ، در طول یک سال گذشته جمع – اً٣٢٤٧ روزکاری از دست رفته وجود داشته است , که این میزان معادل ١٢ درصد نیروی کار شاغل در آزمایشگاه های مورد مطالعه می باشد