سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد زند – دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید تسلیمی – دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

گستردگی جغرافیائی و محیطی کشورها موجب تفاوت چشمگیری در فرهنگ مردم آن کشور و تغییر سطح عملکرد سازمان ها در آن مناطق می شود . حال با وجود چنین عدم قطعیتی، تدوین استراتژی یک سازمان و تصمیم گیریهای پی آمد آن می تواند مسئله بسیار مهمی ب اشد . در این بین تحلیل پوششی داده ها، تکنیکی مناسب جهت ارزیابی این نوع تصمیم گیریها است . از آنجاییکه ارزیابی استراتژی یک سازمان بر اساس شاخص های مختلفی می باشد، لذا به منظور برقراری توازن در بین این شاخص ها، به رویکرد نظام ارزیابی متوازن می پردازیم . همچنین بواسطه وجود عدم قطعیت و ناتوانی مدلهای موجود در استفاده از این نوع متغیرها، مدلی مبتنی بر مجموعه های فازی ارائه خواهیم داد . در این مقاله، با پیش نهاد یک مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر متغیرهای فازی، به ارزیابی عملکرد شعب یک بانک تجاری می پردازیم .