سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید عابدزاده – عضو هیات علمی بخش معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

چکیده:

توجه به شرایط فیزیکی محیط کار، یکی از عوامل بسیار مؤثر در ایجاد روحیه مناسب در کارگران صنایع می باشد، زیرا شرایط فیزیکی مطلوب بازده کار را افزایش می دهد . تنشهای حرارتی یکی از آلاینده های زیان آور محیط است که بخشی از آن دارای منشا انرژی ( حرارت ) و بخشی دیگر مادی ( رطوبت ) است . منظور از تنشهای حرارتی فشارهای وارده از سوی محیط به انسان است . در سال ۱۹۷۲ شاخص دمای تر و گویسان ) ) WBGT= Wet Bulb Glob Temperature به دلیل سهولت روش اندازه گیری و محاسبه و ارتباط نزدیک با دمای تر تصحیح شده توسطNIOSH و ACGIH بعنوان شاخص اصلی جهت ایجاد مقادیر حد آستانه مجاز TLV Threshold Limit Value = انتخاب گردید . این مطالعه به صورت توصیفی – تحلیلی در زمستان ۱۳۸۵بر روی کارگران وکارکنان معدن زغالسنگ هجدک کرمان صورت گرفت، و سپس نتایج با هم مقایسه گردید . وسیله اندازه گیری شاخص WBGT ،WBGTمترمدل Minitabبود . در این مطالعه باتوجه به متجانس بودن شرایط جوی محیط کار اندازه گیری ها در ناحیه سینه صورتگرفت . اندازه گیری ها در ۱۶ ایستگاه و در سه مقطع زمانی مختلف در روز صورت گرفت . به منظور تصحیح و مقایسه شاخصWBGT . با استاندارد، میزان متابولیسم با توجه به نوع کار، درصد کار – استراحت، وضعیت سازش یافتگی و کلوی لباس آنها تعیین شدنتایج مطالعه حاکی از آن بود که میانگین شاخص WBGT در ایستگاههای اندازه گیری در زمستان ۱۳۸۵ معادل ۱۳,۱۳ ºC بود . لازم به ذکر است باتوجه به لباس کار کارگران که نخی می باشد کلوی لباس آن ها ۱ در نظر گرفته شد . کار متوسط و به صورت %۲۵ استراحت و % ۷۵ کار بوده . میانگین اختلاف شاخص WBGT از استاندارد توصیه شده سازمان جهانی ISO ، ACGIH برای شاغلین قسمتهای مختلف معدن،از حد استاندارد پائین تر بوده و هیچ گونه استرس گرمائی در کارگران وجود نداشت .. میانگین دمای تر طبیعی در اشترک سنگی جنوبی ۳ بالاترین میزان ۲۳ و درکارگاه فلزکاری کمترین مقدار ۱۳ بوده است .