سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
ندا گیلانی – استادیار، دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
آرش دوستانی هندیجانی – دانشجو، دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران

چکیده:
قابلیت استفاده از نانولولههای کربنی ۱ (CNT) عاملدار به عنوان ماده افزودنی در ارزش حرارتی سوخت اتانول بررسی شده است. CNT ها درون حفرات پایه اکسید آلومینیوم آندی ساخته شده در ولتاژ ۵۴ و ۶۴ ولت، رشد داده میشود که به ترتیب دارای ساختارهای لولهای و شاخهدار است. با تغییر زمانهای رشد CNT ها درسه مدت زمان ۶و۱۲و۱۸ساعت به ترتیب نانولولههایی بضخامت دیواره ۴و۹و۱۶نانومتر بدست می آید CNT ها با استفاده از گروههای کربوکسیل عاملدار شده و ارزش حرارتی محلول های ppm 14 از CNT های عاملدار در اتانول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد، افزودن CNT های رشد داده شده در پایا ۶۴ ولتی به اتانو ، به دلیل شاخهدار بودن ساختار آنها،کمترین ارزش حرارتی را در مقایسه با سایر نمونهها دارد. بیشترین ارزش حرارتی متعلق به CNT های افزوده شده به اتانو با خمامت دیواره nm 16 است که منجر به افزایش ۰/۳۸درصدارزش حرارتی اتانو شده است. به منظور بالاتر بردن ارزش حرارتی نمونه ذکر شده ازگروه امینی بوتیل امین برروی ساختارآن استفاده گردید افزون CNT های عاملدار شده با بوتیل امین به اتانول ارزش حرارتی آن را به میزان ۰/۶۵درصد افزایش میدهد که بهدلیل وجود زنجیره های هیدروکربنی CH2 درساختاربوتیل آمین است