سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی طاهرخانی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه (PGPR) بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم لوبیا در شرایط زارع، از مایه تلقیح بیولوژیک سوپر نیتروپلاس استفاده شد. به همین منظور چهار مزرعه مختلف در شهرستان خرم دره انتخاب و اعمال تیمار بعد از کاشت انجام گرفت. هر مزرعه به مساحت ۲ هکتار که یک هکتار آن بدون تلقیح و یک هکتار آن با تلقیح کاشته شد (کود بیولوژیک صنعتی سوپر نیتروپلاس که به صورت مایع یک لیتری می باشد در هنگام اولین آبیاری بعد از کاشت به آب آبیاری اضافه شد). عوامل زنده مفید موجود در کود سوپر نیتروپلاس با اثر محرک رشد و تشدید کننده بر یکدیگر موجب افزایش تولید انواع هورمون ها، سیدروفورها، آنتی بیوتیک ها و مواد بازدارنده عوامل بیماریزا گردیده و موجب حفاظت ریشه از عوامل بیماری زای خاکزی می گردد. غلظت باکتریهای گروه تثبیت کننده نیتروژن و محرک رشد در کود بیولوژیک سوپر نیتروپلاس ۱۰۸ در هر میلی لیتر و ۱۰۸ اسپور و سلول زنده Basillus subtilis می باشد. این تحقیق در چهار مزرعه لوبیا درارقام لوبیا قرمز نا، لوبیا چیتی تلاش، لوبیا سفید کشاورزی و لوبیا چیتی کپسولی (با مساحت ۲ هکتار که یک هکتار شاهد و یک هکتار پایلوت) در منطقه خرمدره (استان زنجان) در بهار سال ۱۳۸۵ به اجرا درآمد. صفات مورد اندازه گیری شامل عملکرد دانه، درصد نیتروژن دانه، درصد پروتئین لوبیا، درصد فسفر، پتاسیم و میزان آهن موجود در بذر پرداشت شده بود. اندازه گیری های پس از برداشت محصول و نتایج آزمایشات نشان داد که در همه آنها عملکرد دانه نسبت به شاهد افزایش داشته اشت و همچنین درصد پروتئین و نیتروژن دانه و درصد فسفر و پتاسیم موجود در دانه نیز به جز در لوبیای رقم کرم کشاورزی در سایر موارد بالاتر از شاهد بوده است. میزان آهن موجود در دانه نیز بررسی گردید و مشخص شد که مقدار آن در تمام نمونه های حاصل از طرح به جز در رقم لوبیای سفید کشاورزی از میزان حاصله در ارقام شاهد بیشتر است.