سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید کبروی – برق منطقه ای خراسان

چکیده:

انرژی الکتریکی امروزه نفوذ خاص خود را در زندگی روزمره پیدا کرده است غلبه ای که برحیات بشر در عمر یکصد ساله خود یافته، فرزن بر احاطه ایست که خود بشر با تمام حواس و خواص تجسس آمیز و تسلط آفرینش در عمر چند میلیون ساله بر طبیعت عر یان حول خویش جسته است . این شکل پر مصرف، بهترین و ایده آل ترین محصول تمام منابع انرژیتیک زمینی شمرده شده و مقامی استراتژیک بخود گرفته است . بودن، نبودن و کمبود آن در هر جامعه، بفوریت آثار مثبت و منفی و اختلال آورش را ظاهر می نماید . صنعت، کشاورزی، بهدا شت، درمان و هم گی
تحرکات ضروری حیات در تمام صحنه های تولید و رفاه، با آن آمیخته و بدان وابسته شده است و ظاهراً در قرن آتی چشم اندازی برای جایگزینی آن وجود ندارد . اینکه این فرم استراتژیک انرژی در جهان متشنج حاضر، چه جائی در اقتصاد عمومی دارد و این که تولید آن چه میزان در تول ید ناخالص ملی شریک است یا در بررسی اقتصاد خرد و کلان جامعه، حضور و در دسترس بودن کافی آن چه جائی برای مملکت ما فراهم می آورد و نهایتاً اینکه با تمام گرفتاریها و تنگناهای اقتصادی و ناهمواری های اجتماعی، علمی، فنی، مالی و ارزی حاضر ناشی از ج نگ تحمی لی و فرسایشی اخیر که البته فراکاریها و جانبازی های بیشائبه هموطنان حق جو و مؤمن در کنار آن افتخاری زرین بر تاریخ ما خواهد بود، آیا تن دادن به ورود این انرژی و تسکین موقت کمبود آن تا چه حد عواقب سلطه آور و احتمالاً ادامه ورود یکطرفه آن چه و ضعیت ر عب ان گیزی برای اقت صاد و آینده استقلال ما فراهم خواهد کرد، بحث و استنتاج مقاله است نهایتاً کاربری شبکه های فرامرزی برای تبادل دو طرفه برق در هماهنگی و توازن اقتصادی تولید با تشریک در مصرف همسایگان مفید و پیش توانه ای در پدیده های مثبت اقتصادی پویا به حساب آمده است .