سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهرام کیخائی – شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضویایران

چکیده:

در حال حاضر در شرک تهای توزیع, مدل ارزیابی اقتصادی معینی جهت تعیین نقاطی که میبایست تحت اتوماسیون قرارگیرد وجود ندارد, گرچه نگاه موجود صرفاً فنی و اجتماعی است. بدیهی است بعد سوم قضیه که همانا دیدگاه اقتصادی است م یتواند ارز شهای واقعی اتوماسیون شبکه های توزیع را تبیین نماید. در این مقاله فرآیند مطالعه اقتصادی سیستم اتوماسیون شبک ههای توزیع مدل گردیده و با لحاظ فواید ناشی از بهبود زمان بازیابی سیستم توزیع, جلوگیری از هزین ههای ناشی از قطع یبرق مصر فکنند هها, درآمد ناشی از فروش انرژی صرف هجویی شده ناشی از اتوماسیون, درآمد ناشی از کاهش هزینه های بهره برداری, درآمد ناشی از صرفه جوئی توسعه شبکه و سرمایه گذاری جدید در سال و از سوی دیگر هزینه های ناشی از سخت افزار و نرم افزار مرکز کنترل, هزین ههای تجهیز سکسیونرهای هوایی, هزین ههای را هاندازی سیستم مخابراتی ضمن تدوین چارچوب مطالعه اقتصادی, میزان سود به هزینه در اتوماسیون شبک ههای توزیع شهرستان نیشابور محاسبه م یگردد. از نتایج جالب این مطالعه م یتوان به نرخ بازگشت سرمایه هفت ماهه سرمای هگذاری اولیه در اتوماسیون شبکه توزیع شهرستان نیشابور با یازده نقط ه تحت اتوماسیون اشاره نمود.