سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شجاعت زارع – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان – گروه تحقیقات
حسنعلی شهبازی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعیخراسان – بخش تحقیقات اص

چکیده:

به منظور بررسی کارایی اقتصادی پنج مدیریت کشت چغندر قند شامل سه سیستم کشت پر نهاده ، متوسط نهاده و کم نهاده با دو سیستم رایج ( حذف سه دور آبیاری بعد از سبز شدن در سیستمهای پر نهاده و متوسط نهاده ) در استان خراسان، آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان طی سالهای ۸۱ و ۸۲ اجرا گردید . به منظور بررسی اقتصادی این سیستمها ، از روش برنامه ریزی خطی و تحلیل نهایی استفاده به عمل آمد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از نظر عملکرد ریشه، تیمار کشت پر نهاده با ۵۲/۱۱ تن در هکتار ، بالاترین و تیمار متوسط نهاده با حذف سه دور اول آبیاری بعد از سبز شدن ، با ۳۵/۸۹ تن در هکتار ، کمترین عملکرد ریشه را دارا بود . تیمار کم نهاده دارای بالاترین میزان راندمان آب مصرفی و تیمار متوسط نهاده که دارای بالاترین نرخ بازده اقتصادی است ، بعد از این تیمار قرار گرفت . ضمن اینکه تغییر قیمت آب منجر به ت غیر در انتخاب تیمار بهینه گردید .