سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میثم کوچک زاده – کارشناس ارشد علوم اقتصادی
علیمراد شریفی – استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
رحمان خوش اخلاق – استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از مهمترین انواع انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی است که بدلیل آفتاب خیز بودن اکثر مناطق کشورمان بویژه کویر مرکزی، استفاده از آن مقرون به صرفه به نظر می رسد. هدف از این تحقیق، بررسی اقتصادی بودن استفاده از نیروگاه هیبرید خورشیدی (ترکیب مولد دیزلی و سیستم فتوولتائیک ٤) در مقایسه با نیروگاه دیزلی، سیستم فتوولتائیک خانگی و اتصال به شبکه سراسری برق به منظور برق رسانی به روستاهای واقع در مناطق آفتاب خیز کشور می باشد. در این راستا با توجه به اطلاعات بدست آمده و با استفاده از روش تحلیل هزینه چرخه عمر ٥، هزینه تولید برق توسط روشهای مختلف محاسبه م یگردد. نتایج بدست آمده از ارزیابی اقتصادی سناریوهای مختلف نشان میدهد که "هزینه واحد انرژی نیروگاه هیبرید با Rls/kWh ۳۰۰۰ از هزینه واحد گزینه های دیگر کمتر م یباشد. همچنین هزینه واحد استفاده از سیستم فتوولتائیک خانگی با Rls/kWh ۳۶۰۰ ، بعد از نیروگاه هیبرید، کمتر از گزینه های دیگر می باشد. ایندر حالیست که "هزینه واحد انرژی" نیروگاه دیزلی به مراتب بالاتر از گزینه های دیگر بوده و هزینه واحد گسترش شبکه نیز تنها برای روستاهای با حداقل ۲۰ خانوار و حداکثر ۵ کیلومتر فاصله از شبکه توزیع، نزدیک به نیروگاه هیبرید می باشد و در فاصله های دورتر، این هزینه افزایش قابل توجهی می یابد