سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابراهیم بروشکه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
رضا سکوتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
ابراهیم خواجه ای – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

استفاده از عرصه های منابع طبیعی قدمت زیادی دارد و انسان در طول حیات برای ادامه زندگی و بقاء خود از منابع آب و خاک متناسب با شرایط محیط همواره استفاده نموده است . در استان آذربایجان غربی یکی از انواع عمده فعالیت های کشاورزی باغداری است، در این مقاله با توجه به اینکه گردو کاری و بادام کاری به شیوه سنتی در گستره وسیعی از استان آذربایجان غربی وجود دارد و در سطح وسیعی در حوضه های آبخیز بخش میانی و جنوب استان گشرش دارد و بیشترین رویشگاه آن در حوضه آبخیز زاب است و در سال های اخیر سطح زیر کشت بادام بویژه در جنوب استان به نحو چشمگیری افزایش یافته است لذا نیاز به بررسی بیشتری دارد . حبیبی و همکارانش (۱۳۷۵) ، در طرح تحقیقاتی شناسایی و بررسی روشهای سنتی آبخیزداری در استان کردستان به این نتیجه رسیده که اقدامات آبخیزداری به ویژه گردوکاری و بادام کاری در مناطق کوهستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دارای قدمت دیرینه ای است و بیشترین فایده به هزینه را در بین سایر فعالیت های زراعی دارد . در مطالعات سنتز استانی طرح جامع توسعه کشاورزی استان آذربایجانغربی که توسط مهندسین مشاور جامع ایران در سال ۱۳۷۸ انجام شده وضع موجود سطح زیر کشت محصولات زراعی استان و نسبت فایده به هزینه آنها بررسی شده است . نتایج حاصل از انجام این مطالعات نشان میدهد که در سال ۱۳۷۵ از بین محصولات باغی، درخت گردو دارای بیشترین ارزش تولیدبوده است . با توجه به وجود و گسترش قابل ملاحظه گردوکاری و بادام کاری چه به شیوه سنتی و یا مدرن در سطح استان ضرورت دارد از دیدگاه اقتصادی و نقش این فعالیت در پایداری خاک بررسی های بیشتری صورت گیرد .