سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد خوش چهره – هیئت علمی دانشگاه تهران- نماینده مجلس مردم تهران
شبنم آین – کارشناس ارشد اقتصاد – مدرس دانشگاه-کارشناس اقتصادی شرکت راه آهن ج.ا.ا

چکیده:

ارزیابی طرحهای حمل و نقل به صورت تحلیل هزینه – فایده نگرشی چند جانبه است که سعی دارد به تمامی منافع و هزینه هایی که با احداث یک طرح حاصل می شود با دید کمی نگریسته و در قالب ارزیابی اقتصادی درباره آن قضاوت کند . طرح احداث برقی کردن خط ریلی مسیر تهران – مشهد از جمله این طرحها می باشد. . روش بررسی تحلیل هزینه – فایده است که با استفاده از نرم افزار Excel معیارهای NPV ( ارزش فعلی خالص ) و IRR ( نرخ بازدهی داخلی ) و B/C محاسبه شده اند. . محاسبه تکنیک های اقتصاد مهندسیتحت سناریوهای مختلف بررسی شده است . در سناریویاول با فرضقیمت هر لیتر گازوئیل و قیمت هر کیلو وات ساعت برق معادل قیمت جهانی، طرح مورد نظر تقریبا توجیه اقتصادی دارد. در سناریوی دوم با در نظر گرفتن قیمت برقبه صورت داخلی وگازوئیل به صورت قیمت جهانی IRR طرح۷/۲۰درصد محاسبه گردیدو پروزه مورد نظر صرفه اقتصادی دارد.در سناریوی سوم با فرض قیمت گازوئیل و برق به صورت داخلی طرح درحداقل نرخ جذب کننده( ۱۰درصد) نیز توجیه اقتصادی ندارد.مضافاً چون تاثیرات منفی زیست محیطی از قبیل آلودگی صوتی و آلودگی هوا در صورت برقی شدن مسیر موردنظر ناچیز می باشد محاسبه نگردیده است.