سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محسن حسین زاده – کارشناس فنی نیرو، شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران
مصیب حسین زاده – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، محقق در حوزه نفت و انرژی

چکیده:
در این مقاله نیاز به برق منطقهای در ایران که متوسط تعداد ساعات آفتابی را در ایران را دارا میباشد موردتوجه قرار گرفته و سیستم خورشیدی فتو ولتایی برای تامین یک مجتمع توریستی بین راهی در آن ناحیه پیشنهاد میشود. کل بار روزانه این مجتمعkwh31/6 وبارهای جزئی درفهرست ارایه میشود دراین تحقیق از نرم افزارhommerبرای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده میشود.تجزیه و تحلیل نشان میدهد که هزینه اولیه سیستم بهینه، هزینه خالص جاری و هزینه برق به ترتیب ۰۶۱۰۸۸۸۸۸ ریال، ۱۸۲۶۱۳۶۸۸۸ ریال و ۰۸۰۶ ریال برای هر کیلو وات ساعت میباشد. این مقادیر سیستم pv بامقادیر مولد مورداستفاده برای تأمین بار مقایسه میشوند. نتیجه گرفته میشود که هزینه اولیه، هزینه خالص جاری سیستم ژنراتور وهزینه برق به ترتیب ۳۶۶۸۸۸۸۸ ریال، ۶۰۰۰۱۶۱۸۸۸ ریال و ۲۲۶۰۳ ریال برای هر کیلو وات ساعت میباشد. در نتیجه، کاربرد سیستم فتو ولتایی بر مبنای انسانی، فنی و اقتصادی قابل توجیه خواهد بود