سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا قاضی – استاد گروه برق ، گروه مهندسی برق دانشکدة مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محسن قاینی صوفی آبادی – دانشجوی دکترای برق قدرت، گروه مهندسی برق، دانشکدة مهندسی، دانشگاه ف

چکیده:

در این مقاله با بررسی تاثیر خـروج ژنراتورهـا و خطـوط بـر روی پارامترهای اقتصادی سیستم، اهمیت ژنراتورها و خطوط در امنیت شبکه مشخص می شود . در اثـر خـروج اجبـاری یـابرنامهریزی شدة عناصر اصلی سیستم قدرت یعنی ژنراتورهـا، خطوط انتقال و ترانسفورماتورها سیستم متحمل افزایش هزینه خواهد شد . افزایش هزینه می توانـد در نتیجـه افـزایش هزینـة تولید ناشی از تغییر آرایش تولید، افزایش تلفات سیستم انتقال و یا افزایش در هزینههای انتقال باشد . با ارزیـابی اقتصـادی از خروج عناصر اصلی و تاثیر آنها بر هزینه های سیستم می تـوان آنها را رتبهبندی نمود . از این رتبهبندی میتوان بمنظور برنامه – ریزی تعمیـرات و نگهـداری پیشـگیرانه و ارائـة سـیگنالهای اقتصادی به بازیگران جهت سرمایه گـذاری در توسـعة شـبکة انتقال استفاده نمود