سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شبنم منصوری – فوق لیسانس مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
وهاب مکاری زاده – فوق لیسانس مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

چکیده:

نیروگاههای تولید همزمان برق و حرارت بعنوان یکی از راههای اساسی بهینه سازی مصرف انرژی مطرح می باشد . بدون تردید ارزیابی اقتصادی تولید همزمان بعنوان یک عامل بسیار مهم و تاثیرگذار در امکان سنجی بکارگیری این واحدها محسوب می گردد . در این مقاله تحلیل اقتصادی برای سه ن یروگاه تولید همزمان بر اساس توربین گاز ی، سیکل ترکیبی و توربین بخار ی با ظرفیت ۲۵۰ مگاوات برای تامین برق و به موازات آن تامین نیاز حرارتی مناطق مجاور انجام می شود . تحلیل اقتصادی نیروگاههای تولید همزمان با توجه به هزینه سرمایه گذاری اولیه ، هزینه بهره برداری ، هزینه سوخت و همچنین منافع حاصل از آن شامل درآمد فروش برق و حرارت ، صرفه جویی ناشی از کاهش مصرف سوخت و هزینه های زیست محیطی با روش هزینه معادل انرژی (LEC)به تفکیک سه نوع فناوری نیروگاهی (سیکل بخاری، گازی و ترکیبی )صورت گرفته و تاثیر پارامترهای فنی و اقتصادی بر هزینه تولید برق و حرارت ارائه شده است.