سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدعلی مقدم تبریزی – گروه عرضه دفتر برنامه ریزی انرژی، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو
خلیل کاظمی – گروه عرضه دفتر برنامه ریزی انرژی، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

تنوع منابع انرژی، همچون فرآورده های نفتی، گازطبیعی، زغال سنگ و برق، به منظور تأمین انرژی مورد نیاز در بخش های مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و … از یک سو و سرمایه بری فوق العاده زیاد تأسیسات برق و همچنین پالایشگاه ها و خطوط انتقال گازطبیعی از سوی دیگر، انتخاب حامل انرژی مناسب برای تأمین نیاز مصرف کنندگان در نقاط مختلف کشور را مسأله ای با اهمیت ساخته است . آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شـود مقایسه اقـتصادی تأمیـن انرژی مورد نـیاز اسـتان سیسـتان و بلوچـستان با تـوجه به گزینه های مختلف استفاده از فرآورده های نفتی، گازطبیعی و یا برق می باشد . بدین منظور، با توجه به مقدار تقاضای پیش بینی شـده انـرژی مـورد نیـاز این استان در بخش خانگی و همچنین ارزش حرارتی حامل های انرژی و راندمان تجهیزات مصرف کننده این حامل ها، مقدار فرآورده های نفتی، گازطبیعی و یا برق محاسبه گردیده و سپس با توجه به هزینه های مربوط به هر یک از آنها، هزینه های تأمین انرژی مورد نیاز این استان برای یک برنامه بلندمدت ۹۶) ـ (۱۳۸۴ با یکدیگر مقایسه شده اند . با توجه به نتایج به دست آمده، تأمین انرژی مورد نیاز این استان به وسیله گازطبیعی از اولویت بیشتری برخوردار است .