سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدابوالقاسم مرتضوی – استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
نجمه نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دان شگاه تربی
محمدعلی نوازی – کارشناس اقتصاد کشاورزی

چکیده:

علی رغم اهمیت پوشش گیاهی عرصه های جنگلی از جهات زیست محیطی و اقتصادی باید گفت که با کمال تأسف جنگلهای شمال کشورمان جولانگاه احشام و دامداران متعدد بوده و به شیوه بسیار ابتدایی بعنوان چراگاه مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد ، در حالیکه کشورهایی که از نظر جنگلداری پیشرفته هستند دامداری سنتی را در جنگلها ممنوع ساخته و حتی وجود حیات وحش را در یک مجموعه اکوسیستم جنگلی تحت مدیریت درآورده اند تا صدمات وارده به جنگل به حداقل کاهش یابد . طرح خروج دام از جنگل یک طرح توسعه اقتصادی است که اهداف زیادی را هم از بعد اقتصادی و هم از بعد اجتماعی و فرهنگی دنبال می کند . هدف از این مطالعه ، ارزیابی اقتصادی این طرح و چگونگی تأثیر اجرای آن در تولیدات دام و درآمد دامدار بوده است بدین منظور اطلاعات تحقیق بصورت توصیفی – تحلیلی و در قالب داده های سری زمانی از سال ۱۳۵۵ لغایت ۱۳۸۳ جمع آوری شده است . در این مقاله سعی شده است تا ضمن محاسبه ارزش اقتصادی خسارات و منافع وارده به جنگل قبل و بعد از اجرای طرح، به بیان چگونگی کاهش عوامل تخریب منابع با حداقل هزینه و خسارت بپردازد . نتایج نشان داده است که با اجرای این طرح میزان رویش سالانه جنگلها افزایش یافته و به جای استفاده از ذخیره یا موجودی جنگل ، از سود سرمایه ( رویش جنگل ) برداشت شده است . از طرفی انجام طرح منجر به افزایش فرآورده های دامی و ازدیاد درآمد ساکنین روستاهای مجاور جنگل نیز گردیده است