سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ج
سیدکاظم اورعی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، واحد تهرا
فرشاد رشیدی نژاد – دانشجوی دکترای مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلام ی ، واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این ارزیابی یک مدل اقتصادی برای طرح مس سونگون تهی ه گردی د و سپس بر اساس آخرین و معتبرتریناطلاعات موجود بازنگری شد . بر اساس این ارزیابی با در نظر گرفتن ارزش کل دارا ی یها، نرخ بازده داخلی ۸/۹درصد، ارزش کنونی خالص با نرخ تنزیل ۶/۵درصد ۱۱۲ میلیون دلار و قیمت سر به سری مس نیز ۱۸۴۴ دلار بر تن بهدست آمد . مدل اقتصادی طرح مس سونگون به گونه ای طراحی شده است که بازگو کننده میزان حساسیت شاخ صهای مهم اقتصادی نسبت به تغییرات اجزای کلیدی مدل جریان نقدینگی از قبیل قیمت مس، هزینه های عملیاتی و سرمایه ای و نرخ تنزیل به صورت لحظه ای باشد . چنانچه از طر ح هایی با چنین ماهیتی انتظار می رود مطالعات انجام شده مؤید این بود که حساس ترین پارامتر قیمت مس م ی باشد. همچنین مشخص شد حساسیت ارزش کنونی خالص طرح نسبت به هزینه های عملیاتی اندکی بیشتر از هزینه های سرمایه ای است و این مطلب بیانگر این است که بهینه سازی هر دو پارامتر برای ارتقاء ارزش کنونی خالص در قیمت های کمتر از قیمت سر به سری ضروری م یباشد.