سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رودکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده معدن و ژئو فیزیک دا
رضا میکائیل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشکده معدن و ژئو فیزیک د
احمد آریافر – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده معدن و ژئو فیزیک دانشگاه ص
علیرضا دورمیشی – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن

چکیده:

روشهای مختلفی جهت ارزیابی پروژه های اقتصادی وجود دارد که رایج ترین آنها دو روش ارزش فعلی (NPV) و نرخ بازگشت داخلی(IRR)می باشند. دربررسیهای اقتصادی اجرای طرح ها، طرحی اقتصادی است که دارایNPV مثبت وIRR بزرگتر از کمترین نرخ بازگشت جذب کننده (MARR)باشد.
روش ارزش فعلی خالص یکی از مهمترین روشهای ارزیابی اقتصادی پروژه ها می باشد که براساس آن ارزش فعلی خالص تمامی درآمدها و هزینه ها در زمان حال محاسبه می گردد[ ۲]. مطالعه موردی، معدن سنگ چینی کشک می باشد. میزان سرمایه گذاری ثابت انجام شده، محاسبه گردید. و در مرحله بعد میزان هزینه های جاری با توجه به میزان تولید و حجم فعالیت ها برآورد گردید. با محاسبه میزان سرمایه در گردش، حقوق دولتی، مالیات و استهلاک، جدولD.C.Fتشکیل گردید. در ابتدا طرح با توجه به IRR و NPVمورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفت که با توجه به این دو روش طرح اقتصادی برآورد شد. سپس تأثیر وام بر رویIRR و NPVمورد بررسی قرار گرفت. و در نهایت با استفاده از نرم افزار@risk به تحلیل ریسک این طرح در حالت با وام و بدون وام بر روی مقدار NPV پرداخته شد.