سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین کنفرانس معادن روباز ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
احسان سرحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن طاهری مقدر – استادیار، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
اختیارات حقیقی (Real Options) یکی از متداول ترین و مدرنترین روشها برای ارزیابی اقتصادی پروژه ها در شرایط عدمقطعیت است.اهمیت این موضوع در پروژه های معدنی به دلیل وجود عدم قطعیت های فراوان در عیار، هزینه های عملیاتی وقیمت ماده معدنی و همچنین حجم بالای سرمایه گذاری پررنگ تر می شود. در ارزیابی سنتی پروژه های معدنی فرضی بروجود عدم قطعیت نیست و همه پارامتر های تأثیر گذار با یک روند ثابت در نظر گرفته می شوند.اختیارات حقیقی،روشیبراساس ارزش دهی به اختیارات مدیریتی است که راه جدیدی را برای جبران محدودیت مذکور در ارزیابی سنتی در نظرمی گیرد. در این مقاله از تکنیک درخت دوجمله ای اختیارات حقیقی با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت در معدن مسچشمه رضایی استفاده شده است. در این ارزیابی، ارزش خالص فعلی (NPV) معدن در شرایط عدم قطعیت قیمت ، در حالتعدم اعمال اختیارات حقیقی در معدن برابر ۲۹،۲۵۲ میلیون ریال بود و در حالت اعمال اختیارات حقیقی به مقدار۳۰،۶۲۸ میلیون ریال رسیده است. این تفاوت به دلیل در نظر گرفتن ارزش اختیارات مدیریتی در پروژه می باشد.