سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی درودی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت مدرس

چکیده:

مهمترین هدف از این مطالعه نشان دادن محسنات اگروفارستری به کشاورزان محلی و به کشاورزان جوامع اطراف و نشان دادن پتانسیل سودمند آن در ارتباط با مسائل اقتصادی اجتماعی تلفیق کشاورزی و جنگلداری است . تحقیقات نشان می دهد که اگروفارستری نه تنها به حل بعضی از مسائل اجتماعی و اقتصادی بلکه به حفظ خاک کمک می کند و حتی در بعضی موارد باعث افزایش حاصلخیزی خاک می شود در این آزمایش صنوبرpoplus deltoidesبه عنوان گونه درختی و هندوانهcitrullusvulgavis) که یک کشت تابستانه است به عنوان کشت کشاورزی برای سیسم تلفیقی استفاده شد. در سه سال اول هندوانه به عنوان کشت یکساله و در سال چهارم کلزا که یک گیاه روغنی ا ست به عنوان کشت یکساله کشت شد و در سال پنجم کشت یکساله انجام نشد. سه سال پس از کاشت درختان ۷۹ درصد از درختان زنده ماندند, بیشتر از ۵۰ درصد درختان به ارتفاع ۵ متر و قطر بیشتر از۵ cm رسیدند در سال پنجم ۶۷ درصد از درختان زنده ماندند در سال پنجم درختان مجددا اندازه گیری شدند که بیش از ۵۰ درصد درختان قطر بیشتر از ۱۲ سانتی متر و ارتفاع بیشتر از ۱۱ متر دارا بودند.در این مطالعه اگر چه هر ساله با رشد درختان صنوبر ودر نتیجه افزایش تاج پوشش وافزایش رقابت از میزان محصول محصول کاسته شد اما با توجه به افزایش مداوم قیمتها از میزان درآمد سالانه کاسته نشد. در این تحقیق ارزیابی هایی اولیه در مورد تولید صنوبر و کشت یکساله آن بر مبنای متغییرهای حاضر صورت گرفت، که البته ارزیابی های کاملتر را در سالهای بعد که صنوبر به سن برداشت می رسد باید صورت گیرد