سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

ایجاد تمدنها در حاشیه رودخانه ها، اهمیت انجام مجموعه ای از اقدامات مهندسی برای بهره برداری بهتر از منابع رودخانه ای و نیز برای محافظت از مستحدثات ساحلی اعم از تاسیسات مسکونی، شهری، صنعتی و کشاورزی، در مقابل حمله آب و طغیان رودخانه ها را به همراه داشته است. بررسی اقتصادی و اجتماعی عملیات مهندسی رودخانه راهکاری خوبی برای ارزیابی عملکرد اینگونه طرحهاست. بر این اساس در این تحقیق به ارزیابی اقتصادی و اجتماعی عملیات مهندسی رودخانه در استان زنجان پرداخاه می شود. برای انجام این تحقیق بعد از جمع آوری داده های فنی، اطلاعات و گزارشهای موجود، اقدام به انجام پیمایش صحرایی گردیده و برای ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی عملیات مهندسی اجراء شده اقدام به پر کردن پرسشنامه های تهیه شده برای این منظور گرید. در نهایت با جمع بندی اطلاعات بدست آمده از این فرمها اقدام به انجام تجزیه و تحلیلهای لازم و استخراج نتایج شد. بر اساس نتایج بدست آمده، از نظر اجتماعی نزدیک به ۱۰۰ درصد بهره برداران منطقه از اجرای عملیات ساماندهی انجام شده راضی بوده و آن را یکی از فعالیتهای مفید و مناسب داشته و حاضر به مشارکت همه جانبه در اجراء و نگهداری از آنها می باشند که این کار از طریق ایجاد شرکتهای تعاونیهای کشاورزی و منابع طبیعی قابل انجام می باشد. از نظر اقتصادی، با اجرای عملیات مهندسی رودخانه در استان زنجان در حدود ۳۳۷۲۵ هکتاراز اراضی حاشیه رودخانه حفاظت شده و در حدود ۵۸۰ هکتار اراضی جدید احیاء شده که مورد بهره برداری کشاورزی منطقه قرار گرفته که درآمدی در حدود ۶۸۶ میلیارد ریال خواهد داشت. پس در حدود ۱۰۳۹۶ فرصت شغلی جدید از این طریق ایجاد می شود. شاخص نسبت سود به هزینه محاسبه شده برای این عملیات ۲/۵ بوده که نشان دهنده توجیه پذیری و پویایی اقتصادی آنها می باشد. بطور کلی در یک جمع بندی می توان گفت عملیات مهندسی رودخانه اجرایی در سطح استان زنجان دارای عملکرد اجتماعی و اقتصادی مناسبی بوده است.