سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا کرباسی –
زهرا غفاری مقدم –

چکیده:

استفاده از چاهکها در منطقه سیستان به دنبال خشکسالی زراعی ۷۸-۷۷ به طور فراگیر و با کمک مراکز دولتی ذیربط از سال زراعی ۷۹-۷۸ آغاز گشت. این طرح با هدف مقابله با خشکسالی و جلوگیری از مهاجرت ساکنین منطقه اجرا گردیده است. در این مطالعه ارزیابی اقتصادی احداث چاهکها برای سه الگوی کشت و یک الگوی کشت پیشنهادی در منطقه سیستان بررسی شده است. نتایج حاصل از ارزیابی قتصادی نشان می دهد احداث چاهکها در منطقه دارای توجیه اقتصادی می باشند