سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود آذری – دانش آموخته مهندسی آبخیززداری دانشگاه تربیت مدرس و محقق مرکز تحقیقا

چکیده:

اقدامات آبخیزداری همچون سایر پروژه های عمرانی و توسعه ای به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد فعالیتها و تدوین راهکارهای اساسینیازمند ارزیابی می باشد. با توجه به نبود تجهیزات اندازه گیری و ثبت تغییرات ایجاد شده در وضعیت سیلاب ، فرسایش و رسوب حوزه های آبخیز استفاده از مدل های توزیعی هیدرولوژیکی به منظور شبیه سازی رفتار حوزه در قبل و بعد از اقدامات آبخیزداری ابزاری کارآمد در دستیابی به این اهداف می باشد. در این مطالعه به منظور ارزیابی اقدامات حوزه آبخیز کبود گنبد در استان زنجان از مدل هیدرولوژیک HEC-HMS استفاده گردید. بدین منظور با انجام بازدیدهای صحرایی اقدام به برداشت مشخصات هندسی سازه ها، حجم رسوب و حجم خالی گردید. با برداشت پوشش گیاهی حوزه میزان بهبود پوشش گیاهی حوزه و ارتقاء وضعیت هیدرولوژیکی حوزه با استفاده از روش SCS محاسبه و با اعمال تغییرات ایجاد شده در ورودی های مدل اقدام به شبیه سازی رفتار سیلاب برای بارش های با دور بازگشت ۲، ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ در قبل و بعد از اقدامات ابخیزداری گردید نتایج مطالعه ضمن تاثیر متفاوت اقدامات آبخیزداری انجام شده درکاهش دبی اوج و حجم سیلاب برای دور بازگشت های مختلف کاربرد ان را به منظور پیش بینی و ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری توصیه میکند.