سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحمید جعفری – استادیار گروه متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد هادی موید – استادیار گروه متالورژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی موید – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد دانشکده فنی دانشگ

چکیده:

ممانعت کننده ها ی خوردگ ی آل ی به منظور کاهش خوردگ ی فولاد ه ا به گونه ا ی گسترده مـورد اسـتفاده قرارمی گیرند . عملکرد یک نوع ممانعت کننده آلی تجـار ی در کنتـرل خـوردگ ی CO2 شـا یع در صـنایع نفــت بــه وســیله آزمونهــای الکتروشــیمیایی مقاومــت پلاریزاســیون خطــ ی، طیــف ســنجی امپــدانس الکتروشیمیایی واندازه گیر ی پتانسیل خـوردگ ی مـورد بررسـ ی قـرار گرفـ ت . نتـایج نشـاندهنده وابسـتگ ی مقاومت به خوردگی نمونه به غلظت ممانعت کننده می باشد . افـزایش غلظـت ممانعـت کننـده بـه مقـدار ppm ۵۵ پس از یـک سـاعت، بـازده ممانعـت کننـده را بـه % ۹۸مـ ی رسـ اند . بـا اسـتفاده از تسـت هـا ی EIS ،تاثیر مثبت افزایش زمان در معرض تماس قرار گرفتن نمونه با ممانعت کننده بر مقاومت به خوردگینشان داده شد . نتایج اندازه گیری پتانسیل خوردگ ی نمونـه در حضـو ر ممانعـت کننـده، نشـاندهنده تمایـ ل تدریجی پتانسیل خوردگی به سمت مقادیر مثبت و مؤید ماهیت آندی عملکرد ممانعت کننده می باشد