سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن شکاری محمدابادی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان و محقق مرکز پژوهشو م
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق پوششدهی آندهای تیتانیمی به روشپاششپلاسمایی انجام گرفت و خواصپوشش های جدید با خصوصیات الکترودهای تیتانیمی تجارتی مقایسه گردید. ترکیبات اکسید کبالتاکسیدتیتانیم و اکسیدکبالت اکسیدزیرکنیم توسط پاششپلاسمایی روی زیرلایه تیتانیم پوششداده شد. خواص الکتروکاتالیستی آندهای ساخته شده و ارتباط آنها با نتایج متالورژیکی بدستآمده در مقاله قبلی توسط ازمایش ولتامتری سیکلی CV بررسی گردید بررسی میزان شارژ ولتامتری q و اندازه گیری نسبت جریان به شارژ i/q در یکپتانسیل ثابت نشان داد که میزان فعالیت آندهای ساخته شده با الکترودهای تجارتی قابل مقایسه بوده و میزان فعالیت به ترتیب از الکترود تجارتی، الکترود حاوی پوششاکسید تیتانیم و الکترود حاوی پوششاکسید زیرکنیم کاهشمییابد.