سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد عاشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سنجش از دور
عباس علیمحمدی – عضو هیات علمی
محمدجواد ولدان زوج – عضو هیات علمی
برات مجردی – دانشجوی دکترای مهندسی سنجش از دور

چکیده:

طبقه بندی متداول ترین روش استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای است. روشهای متداول طبقه بندی در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا عملکرد چندان مناسبینشان نمی دهند. بخصوصاینکه در این تصاویر به دلیل کاهش اندازه پیکسل ها قدرت تفکیک طیفی نیز معمولا ضعیف است. در عین حال به دلیل افزایش قدرت تفکیک مکانی، این تصاویر حاوی اطلاعات مکانی بسیار با ارزشی هستند که استفاده بهینه از آنها می تواند باعث افزایشدقت طبقه بندی گردد. یکی از روشهای استخراج ایناطلاعات مکانی کمی سازی بافت تصویر است. روشهای مختلفی برای کمی سازی بافت توسط محققین ارائه شده است. در این تحقیق روشهای آماری مرتبه تول، ماتریس رخداد توام، ماتریس طول رشته، زمین آمار وتبدیل فوریهپیاده سازی شده و خروجی آنها به همراه باندهای طیفی تصویر به عنوان ویژگیهای جانبی وارد طبقه بندی شده است و نتایج به دست آمده با یکدیگر مقایسه شده اند.