سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس ترکاشوند –
غزال راهب –

چکیده:

با توجه به ضرورت هماهنگی ساخ ت وسازهای جدید در روستاهای کشوربا شرایط اقلیمی و متناسب با اهداف صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان، این مقاله به بررسی راهکارهای اقلیمی بکار رفته در زمینه طراحی و ساخت مسکن روستایی در منطقه معتدل و مرطوب حاشیه دریای خزر پرداخت هاست. در این راستا، ابتدا با شناسایی گروه اقلیمی مورد نظر در جدول پهنه بندی اقلیمی، اهداف عمده طراحی اقلیمی در منطقه استخراج شد هاست. همچنین ویژگ یهایی از ساختمان که در تطابق کالبدی ساختمان با اقلیم مؤثرند، تبیین شده اند. سپس با دست هبندی گون ههای مسکن روستایی در تناسب با اهداف مورد نظر این تحقیق، به بررسی و تحلیل گونه هایموردنظر به تفکیک ویژگی های تعیین شده در هماهنگی با اهداف اقلیمی پرداخته شده است.