سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دادرسی سبزوار – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

مطالعات فرسایش خاک در حوزه های آبخیز از مطالعات پایه و اساسی به منظور برنامه ریزی و اجرای طرح های آبخیزداری می باشد . انجام این مطالعات به روش فعلی بسیار وقت گیر و گاها پر هزینه است . در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از تصاویرماهواره ای , نقشه فرسایش خاک در حو زه تهیه و معیارهایی برای تعیین شدت فرسایش خاک در حوزه ارائه شود . برای انجام این بررسی تصاویر ماهواره ای لندست تی ام مربوط به سال ۱۹۸۷ , در محدوده حوزه آبخیز کلاته سادات شهرستان سبزوار انتخاب و پس از انجام اصلاحات مورد نیاز به منظور دست یابی به ترکیب باندی م طلوب جهت رویت چشمی اشکال فرسایش , یک سری عملیات عمل آوری تصاویر روی آن صورت گرفت . دست یابی به تر کیب ۳ باندی ۷۳۱RGB به عنوان مطلوبترین تصویر جهت شناسایی اشکال فرسایش تایید و به کمک تفسیر چشمی و انتخاب معیارهای رنگ و آبراهه, نقشه شدت فرسایش آبی حوزه تهیه شد.از مقایسه ی پیکسل به پیکسل نقشه رقوم ی شده ی فوق با نقشه رقومی فرسایش خاک حاصل از بررسی صحرایی , کارایی روش فوق مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج حاصله نشان داد که شناسایی اشکال فرسایش از روی تصاویرماهواره ای در سطحی معادل ۶۸/۳۱درصد از منطقه اجرای پژوهش, منطبق با واقعیت زمینی می باشد.