سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر محمودی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی
الیاس نیستانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

چکیده:

این بررسی از سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ تا سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ به مدت سه سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شیروان انجام گردید. طرح آماری مورد استفاده بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و ۱۰ لاین و رقم بود. متغیر های مورد اندازه گیری شامل تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، وزن صددا نه و عملکرد دانه بود . نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب آزمایش نشان داد که بین سال ها، از لحاظ کلیه صفات ثبت شده به استثنای وزن صددانه، تفاوت آماری قابل ملاحظه (در سطح احتمال ۱%) وجود داشت . بین ژنوتیپ های مورد آزمایش از نظر میانگین کلیه صفات مورد نظر تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۱% وجود داشت . اما اثر متقابل سال در ژنوتیپ در مورد صفت تعداد روز تا رسیدگی معن ی دار نبود . لاین شماره ۶ در هر سه سال، زودرس ترین لاین بود. در بررسی میانگین سه ساله صفات، لاین شماره ۹ با میانگین حدود ۳۴ سانتیمتر دارای بیشترین ارتفاع بوته بود که تفاوت معنی داری با لاین شماره ۸ نداشت . بیشترین میانگین وزن صددانه ن یز مربوط به لاین شماره ۱ به میزان ۳۶/۷ گرم بود . لاین شماره ۶ با بیش از ۷۷۸ کیلوگرم در هکتار دارای بالاترین میانگین عملکرد دانه بود و این لاین زودگل ترین و زودرس ترین لاین نیز محسوب گردید.