سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی رحیمی جمنانی – کارشناس مهندسین مشاور آب خاک تهران

چکیده:

انتقال آب ازحوضه ای به حوضه دیگر برای مصارف مختلف در بخشهای کشاورزی و شرب با توجه به خصوصیات هیدرودینامیکی و هیدرولوژیکی حوضه های مرتبط انجام می گیرد. همچنین برداشت آب از حوضه منتقل کننده نیز از منابع آب سطحی و یا از منابع آب زیر زمینی می تواند باشد. با عنایت بهمطالب فوق با استفاده از خصوصیات و ویژگی های مدلهای سیستم دینامیک (System dynamic model) انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر برای یکی از حوضه های آبریز در کشور چین به نام Qiantang مورد بررسی قرار گرفته است . مدلهای سیستم دینامیک بر اساس تئوری بررسی پس خور (Feed back) وقایع عمل می نماید. همچنین یک سیستم پس خور نیز متاثر از رفتار وقایع درگذشته است. در واقع سیستم دینامیک شبیه سازی وقایع را بر اساس پس خورهای آن وقایع در گذشته مطابق روش Object-Oriented انجام می دهد.
در ایجاد مدل مدیریت بهره برداری حوضه Qiantang کاربری اراضی شامل اراضی طبیعی، جنگل ها، اراضی دیم، اراضی کشاورزی نکاشت دیم و قابل آبیاری، اراضی کشاورزی قابل آبیاری برای دو حوضه مجاور به عنوان داده های ورودی وارد شده است. همچنین کالیبراسیون مدل نیز بر اساس داده های مشاهده ای رودخانه Qiantang انجام شده است. دراین مطالعه انتقال آب بین حوضه ها به منظور مصارف کشاورزی و شرب در طی سناریوهای مختلف مصرف آب در بیست و پنج سال آینده(سال ۲۰۲۵) در آن منطقه مورد بررسی قرار گرفتهاست. همچنین اثرات برداشت و انتقال آب بر مبنای آب سطحی و زیر زمینی در هر یک از حوضه ها بر اساس شاخصهایی که با خطرات کمی و کیفی منابع را بیان می دارد انجام شده است. به منظور ایجاد مدل شبیه سازی حوضه Qiantangاز نرم افزار Vensim ویرایش ۵٫۵a استفاده شده است.