سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معرفت مصطفوی راد – کارشناس ارشد بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
زین العابدین طهماسبی سروستانی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
وحید رضا محمودی – کارشناس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

چکیده:

به منظور ارزیابی انتقال مجدد ماده خش ک، عمل کرد و برخی صفات زراعی مهم در ارقام برنج تحت تاثیر سه نوع کود نیترو ژنه، آزمایش مزرعه ای در روستای گشنیان (مرودشت) بصورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و چ هار تکرار در سال ١٣٨٢ انجام گرفت. پلاتهای اصلی شامل انواع کود نیترو ژنه (N1=سولفات آمونیوم، N2= نیترات آمونیوم و N3=اوره) و پلاتهای فرعی شامل ارقام برنج (C1=رقم نعمت، C2=رقم درودزن و C3=رقم کامفیروز) بود . نتایج بدست آمده نشان داد که عملکرد دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، تعداددانه در خوشه، طول خوشه، درصد باروری خوشه، انتقال مجدد ماده خشک ساقه و برگ ها و برگ پرچم در ارقام برنج تفاوتهای معنی داری دارند. همچنین عمل کرد دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، درصد باروری خوشه و انتقال مجدد ماده خشک برگ پر چم در انواع ک ود نیترو ژنه تفاوتهای معنی داری نشان دادند . بعلاوه اثر متقابل رقم و کود بر روی ارتفاع بوته، درصد باروری خوشه، انتقال مجدد ماده خشک ساقه و برگ ها معنی دار بود . رقم نعمت و کود نیترو ژنه اوره بیشترین میزان عملکرد دانه، وزن هزار دانه، طول خوشه، تعد اد دانه در خوشه و انتقالمجدد ماده خشک ساقه و برگ ها را نشان داد ولی رقم درودزن کمترین میزان انتقال مجدد ماده خشک ساقه و برگ ها ، ارتفاع بوته و طول خوشه و رقم کامفیروز کمترین میزان عمل کرد دانه، تعداد دانه در خوشه و درصد باروری خوشه را نشان داد و بین عمل کرد دانه و وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، طول خوشه، درصد باروری خوشه و انتقال مجدد ماده خشک برگ ها همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردید و از نظر انتقال مجدد ماده خشک، ساقه نسبت به دیگر اندامهای هوایی (برگ ها و برگ پرچم) برتری نشان داد.