سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد جوادی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
محمد حسن راشد محصل – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علی آذری نصر آباد – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بیرجند،
غلامرضا زمانی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور ارزیابی انتقال مجدد ماده خش ک ساقه تحت تاثیر تر اکم کاشت در ارقام سورگوم دانه ای آزمایشی در سال ١٣٨٢ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند به صورت فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد . تیمار های مورد مطالعه شامل سه تر اکم کاشت ١٠٠ هزار ، ١٨٠ هزار و ٢٦٠ هزار بوته در هکتار و چهار رقم سپیده ، محلی سراوان ، پیام و کیمیا بودند . در این آزمایش جهت آگاهی از نقش قسمت های مختلف ساقه در هر ی ک از مراحل نمونه برداری (قبل از گلدهی و رسیدگی فیزیولو ژیکی) ساقه را به سه قسمت مساوی تقسیم و تجمع ماده خش ک برآورد گردید . نتایج بررسی، اثر مفید افزایش تراکم کاشت را بر افزایش عمل ک رد دانه در واحد سطح نمایان ساخت . از طرف دیگر در تراکم های کاشت پایینبه دلیل عدم رقابت بین بوته ها درصد انتقال مجدد قسمت های مختلف ساقه و درصد انتقال مجدد کل ساقه افزایش معنی داری داشتند . در این تحقیق بیش ترین درصد انتقال مجدد ساقه مربوط به میان گره های بالایساقه بود . اثر رقم بر تمامی صفات مورد مطالعه معنی دار بود . بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش حد اکثر عمل کرد دانه از رقم محلی سروان با میانگین ۱۲/۷۵ تن در هکتار و تراکم ٢٦٠ هزار بوته در هکتار حاصل شد.