سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – دکترای اقلیم شناسی و عضو هیأت علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی
فرینوش کیارسی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی – هیدرولوژی

چکیده:

ایران سرشار از منـابع انـرژی تجدیدپـذیر و غیرقابـل تجدیـد است . موقعیت جغرافیایی کشور ایران موجب شده اسـت کـه منبع بسیار بزرگـی از انـرژی هـای خورشـیدی و بـادی در آن موجود باشد . این دو منبع انرژی تجدیدپذیر، رایگان و سازگار با محیط زیست هستند . بررسی آمار ۱۰ سـاله وزش بـاد در ایسـتگاه هـای سـینوپتیک کشور ایران نشان داد کـه بسـیاری از نـواحی ایـران از جملـه
نواحی ساحلی دریای عمان و جزایـر خلـیج فـارس، نـواحی ساحلی استان خوزستان و نواحی شرقی کشور به همراه چنـد نقطه پراکنده مانند منجیل، رفسنجان، اردبیل و بیجـار بـادخیز هستند و در آنها توا ن تولید برق بادی به ویژه در فصل تابستان وجود دارد . البتـه در بسـیاری از نقـاط دیگـر کشـور هـم در زمان های محدودی از سال توان تولید برق بادی وجود دارد .