سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرعماد موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه علم و صنعت
ساینا فریدمرندی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
آرش کنعانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
نسیم صباح فر – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

بهره گ یری از روش ها ی به ینه در طراح ی شبکه ها ی توز یع آب شهر ی در کشور ما هنوز کاملا نو و برا ی صنعت عموما ناشنا خته است . شا ید یکی از علل اصل ی ا ین امر نبود ارزیابی جامعی در تعیین میزان صرفه جویی ممکن در هزینه های سرسام آور ساخت این شبکه هادر صورت بهرهگیری از روش طراح ی به ینه در مقا یسه با روشها ی سنت ی طراح ی است . با ید پذ یرفت که اگر صنعت یا حداقل کارفرما یان صنعت بدانند که در صورت به کارگ یری ا ین روشها، گذشته از آنکه طراحی، تناسب و کارا یی بیشتری دارد، مبالغ هنگفتی از هزینه پروژه صرفه جو یی خواهد شد، بسیار بیش از ا ین به این مقوله اهتمام ورزند. در این مقاله با بررسی نسبتا جامع شبکه های آبرسانی شهری اجرا شده در نقاط مختلف کشور ومقایسه هز ینه آنها با هز ینه همان شبکه ها وقتی به صورت به ینه طراح ی شده ا ند، نشان داده م ی شود که چگونه با استفاده از روشها ی به ینه در طراحی، هزینه ها کاهش قابل توجه ی خواهند یافت. در نها یت ن یز با تعمیم ا ین نتیجه به کل شبکه ها ی اجرا شده در کشور، برآورد ی از صرفه جویی سالانه ناشی از بهره گیری از روشهای بهینه طراحی شبکه های آبرسانی شهری در کشور صورت می پذیرد.