سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود دلیری – کارشناس ارشد سازه، مدیر بخش تخصصی سدسازی، امور سد و نیروگاه، شرکت مهند

چکیده:

با توجه به قدمت ساختمانها و سامانه های آبی و ضرورت تامین آب جهت مصارف شرب و بهداشتی پس از وقوع زمینلرزه، توجه و اطمینان به عملکرد مناسب آنها پس از زلزله و بهسازی لرزه ای در صورت لزوم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از روشHAZUSو بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهایموجود، ساختمان ایستگاه پمپاژ از نظر سازه ای بعنوان یک سامانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در طی روند مطالعات، در ابتدا با توجه به مستندات موجود جمع آوری شده و بررسی های میدانی محدود، متناسب با شرایط طرح، مدلسازی انجام و سپس با انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی، منحنی ظرفیت سازه تعیین و بر اساس نیاز لرزه ای منطقه طرح، تغییر مکان هدف بدست آمد که در انتها با توجه به آن متناسب با توصیف فیزیکی خسارت، منحنی خسارت سازه تعیین گردید. در مرحله بعد با انتخاب روش بهسازی متناسب با وضعیت موجود بهره برداری، طرح مقدماتی ارایه و سازه مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت.