سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح اله یزدی – کارشناس ارشددانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
سیدفرشید کاشانی بزرگ – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
لیلا معظمی – کارشناس دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

در بررسی حاضر لایه های کامپوزیتی ایجاد شده در اثر عبور قوس تنگستن از مقابل لایه پیش نشست BN برزیرلایه تیتانیم خالص تجاری مورد آزمایش تکدما در ۷۰۰ درجه سانتی گراد قرارگرفتند مطالعات پراش سنجی پرتو ایکس همراه با تجزیه شیمیایی توسط سنجش شدت انرژی پرتوایکس نشان داد که ساختمان های بلوری برمبنای Ti3B4وTiBوTiN درلایه های سطحی کامپوزیتی حضور دارند فاز برمبنای TIN با مورفولوژی دندریتی و ترکیبات برمبنای بور دربینابین دندریتها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده گردید نتایج آزمایش اکسایش تکدما نشان داد که لایه های اکسیدی روی لایه های سطحی کامپوزیتی نازکتر از لایه اکسیدی تیتانیم خالص تجاری بود لایه های اکسیدی همگی از نوع روتیل هستند و لیکن لایه های اکسیدی روی لایه سطحی کامپوزیتی چسبنده و متراکم تر میب اشند درمقابل لایه اکسیدی روی تیتانیم خالص تجاری میزان ترک و کندگی بیشتری نشان میدهد بنظر می رسد که حضور TIN درفصل مشترک لایه اکسیدی با لایه کامپوزیتی میزان نفوذ اکسیژن بداخل را کاهش داده است.