سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ملیحه امینی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه محیط زیست
سیدمصطفی منصوری – دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست

چکیده:

کار ارزیابی در واقع یک سنجش است که در آن منابع اکولوژیکی محیط در مقابله با یک معیار مورد آزمون قرار گرفته و به آن ارزشی داده می شود . محدوده کار در این پروژه زیرحوزه های وشته – زیدشت در منطقه طالقان است و هدف از این تحقیق تعیین کاربری های کشاورزی، مرتع داری، حفاظت، تفرج گسترده و متمرکزاست . فرآیند ارزیابی توان اکولوژیکی شامل سه بخش عمده است : -۱ شناسایی منابع اکولوژیکی پایدار و ناپایدار و نقشه سازی آنها -۲ تجزیه و تحلیل منابع و تلفیق نقشه ها -۳ مقایسه ویژگی های اکولوژیکی یگان های زیست محیطی و مدل های اکولوژیکی کاربری ها برای تعیین بهترین کاربری هر واحد . کل تعداد واحدهای مورد مطالعه در منطقه موردنظر ۷۲۸ واحد می بًاشند که حدودا معادل با ۱۲۰۰۰ هکتار است . ۳۰۶ یگان مربوط به کاربری حفاظت که معادل ۵۱۶۲ هکتار است . ۳۳۰ یگان مربوط به تفرج گسترده که معادل ۵۲۶۳ هکتار از کل مساحت منطقه است . ۹۲ یگان مربوط به تفرج متمرکزکه معادل ۱۶۲۵ هکتار از کل مساحت منطقه است . ۱۹۰ یگان مربوط به کشاورزی و مرتع داری است که در نقشه ای جداگانه برای هر طبقه، مقدار مساحت ها به این شرح به دست آمده است :
کشاورزی طبقه ۱ و ۲ و ۳ معادل ۸۷۵ هکتار، کشاورزی طبقه ۶ و مرتع داری طبقه ۳ معادل ۲۴۱۳ هکتار، کشاورزی طبقه ۷ و چرای حیات وحش ۱۶۱۲ هکتار است . قابل ذکر است که کشاورزی طبقه ۴ و ۵ و مرتع داری طبقه ۱ و ۲ در منطقه وجود ندارند هم چنین توان برخی از واحدها بیش از یک کاربری است .