سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سید محسن شفیعی تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق
زرین مینوچهر – عضو هیئت علمی گروه بیوانفورماتیک پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
غلامرضا بخشی خانیکی – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق
نجف الهیاری فرد – مربی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:
یکی از مهمترین نگرانی ها احتمال حساسیت زایی پروتئین های جدیدی است که در برنج تراریخته بیان می شوند. در این تحقیق با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک و براساس قوانین FAO/WHO ، انواع پروتئین های Cry که به برنج انتقال داده شده اند را با استفاده از پایگاه NCBI شناسایی و در شش پایگاه آلرژن شامل ،SDAP ، ALLERGEN ONLINE، PROAP ،ALLERGOME ،ADFS و IRALLER به جهت مقایسه تشابه ساختمانی با آلرژن های موجود مورد بررسی قرار داده ایم. بعد از انجام تست های مختلف در شرایط In silico نتایج هیچ شباهت معنی داری را براساس قوانین جهانی نشان ندادند.