سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهاره عبداله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی
حسن اکبریان – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
صفر معروفی – استادیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این تحقیق، ابتدا حجم بار معلق سد ماکو با استفاده از داده های ایستگاه هیدرومتری قلعه جو ق، که شامل سا ل های آماری ۶۴ تا ۸۴ بوده محاسبه و سپس حجم بار بستر به کمک روش شبه منشوری، با تو جه به مشخص بودن حجم ته نشین شده رسوبات بستر و حجم دقیق مخزن سد ماکو در طی سال هایی که عملیات هیدروگرافی صورت گرفته،محاسبه شد. نتایج حاصل نشان می دهد که سالیانه به طور متوسط حدود۱/۸ میلیون مت ر مکعب رسوبات در مخزن سد ماکوانباشته می شود. همچنین مقایس ه ای بین نسبت با ر های بستر و معلق در دریاچه سد ماکو با مقا دیر ذکر شده در منابع مختلف صورت گرفته است. نتایح حاصل بیانگر آن است که در دریاچه سد ماکو بار بستر ۱۳۸۰ درصد از بار معلق را شامل میشود.