سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحیم حمزه پوری – دانشجوی کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاریدانشگاه ارومیه
مهدی یاسی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

مهمترین خصوصیات رودخانه های با مواد بستری درشت دانه، توسعه لایه سطحی مقاوم در کف بستر در شرایط جریان های کم تا متوسط و افزایش درجه ناپایداری و شدت بار رسوبی در جریان های سیلابی است. هدف اصلی در تحقیق حاضر، ارزیابی تناسب کاربرد روش های موجود در برآورد بار رسوبی کل. در سه بازه معرف از رودخانه های با مواد بستری درشت دانه (در حوزه غربی رودخانه ارس) بوده است. برای محاسبات بار رسوبی در این بررسی، از مدل کامپیوتری انتقال رسوب (STM-CBR) استفاده شده است. این مدل از ۱۰ روش، بار کل رسوبی را برآورد می کند. این مقاله نتایج ارزیابی حساسیت و درجه اطمینان برآورد بار کل رسوبی، از روش های مختلف را نسبت به خصوصیات فیزیکی مواد لایه سطحی و زیر سطحی بستر و مواد بار کف در شرایط مختلف جریان ارائه می نماید. بر اساس نتایج بدست‌ آمده برآورد بار کل رسوبی از روابط "لیم و یانگ"،"انگلوند و هانسن"،"ایکرز و وایت" و "کریم و کندی" با احتساب خصوصیات فیزیکی موا لایه زیر سطحی بستر و یا مواد بار کف، نتایج بهتری برای رودخانه های با مواد بستری درشت دانه ارائه می دهند.