سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رامین نقدی – استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا

چکیده:

در این تحقیق تولید و هزینه بارگیری لودر ولوو ۴۵۰۰ ب-ام در دو روش بهره برداری مختلف( روش بهره برداری چوب کوتاه و چوب بلند ) در جنگلهای حوزه نکاء محاسبه شد. به منظور ارزیابی میزان بازدهی سیستم بارگیری در دو روش فوق از زمان سنجی به روش زمانهای پیوسته استفاده شد. زمان و تولید ساعتی بارگیری به عواملی از جمله حجم و تعداد گرده بینه ها در هر نوبت، مهارت راننده لودر، شرایط کاری و مشخصات ماشین وابسته است. بعد از شناسایی اجزاء کار یک نوبت بارگیری تعداد ۴۶ نوبت بارگیری به تریلی و کامیون زمان سنجی شد. مدل ریاضی پیش بینی زمان بارگیری در هر دو روش به صورت تابعی ازمتغیر حاصلضرب حجم در تعداد گرده بینه بدست آمد. احراز اعتبار مدلها نشان داد در فاصله اطمینان۹۵% از اعتبار آماری لازم برخوردار هستند. نتایج این تحقیق نشان داد میانگین تولید ساعتی در بارگیری لودر به تریلی و کامیون بدون احتساب زمانهای تاخیر به ترتیب۸/۵۶ و ۹/۴۱ متر مکعب برساعت می باشد. هزینه بارگیری به ازاء هر متر مکعب در بارگیری لودر به تریلی و کامیون به ترتیب ۴۳۳۷ و ۵۸۸۰ ریال به متر مکعب می باشد.