سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هادی میرابوالقاسمی – فوق لیسانی تاسیسات آبیاری

چکیده:

کاهش تلفات و افزایش بازده آبیاری یکی از گامهای اساسی در توسعه کشاورزی بحساب می آید. در مقاله حاضر با استفاده از اندازه گیریهای صحرائی، بازده انتقال و بازده کاربرد آب در مزرعه و بر اساس آنها بازده کل آبیاری در تعدادی از شبکه های سنتی دشتهای خوزستان، تبریز و کرمانشاه برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد در این منطقه متوسط بازده انتقال بین ۲۳تا ۵۰ درصد، متوسط بازده کاربرد آب در مزرعه بین ۴۵ تا ۶۰ درصد و متوسط بازده کل آبیاری بین ۱۳/۵ تا ۱۲ درصد بوده که با توجه به ضرورت توجه به بهره وری بهینه از منابع آب و خاک کشور این ارقام کم و نگران کننده است.