سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید احتشامی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شهرام علی کناری – شرکت تعاونی خدمات پشتیانی آب منطقه ای تهران
نادر عباسی – موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از انداز ه گیر یهای صحرایی ، بازده انتقال ، توزیع و بازده شبکه آبیاری دشت قزوین برآورد شده است . جهت انجام این تحقیق ابتدا بازه هایی از کانالهای درجه ۱ و ۲ و ۳ و ۴ در شرق و غرب قزوین بطول تقریبی هزار متر و بر مبنا ی کیفی ت های مختلف از نظر طراحی و نوع پوشش انتخاب و سپس دبی در مقطع ورودی و خروجی این قطعات در زمانهای مختلف روز در طول فصل آبیاری انداز ه گیری شد . با استناد به نتایح حاصله از آزمایشات انجام شده ، متوسط بازده انتقال و توزیع در شرق قزوین به ترتیب ۹۰/۴۷ و ۶۰/۸۸درصد همچنین در غرب قزوین این مقادیر معادل ۴۷/۴ و ۴۵/۴درصد محاسبه گردید که با این ترتیب بازده شبکه در شرق قزوین برابر ۵۵/۱%و در غرب آن معادل ۴۰/۴%میباشد. در نهایت با توجهبه تحقیقات و بازدیدهای انجام شده در ارتباط با مسائل فنی و اجتماعی در شبکه مذکور یکسری پیشنهادات جهت افزایش بازده شبکه و استفاده بهینه از سازه های موجود ارائه گردیده است.