سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه خسرو حیدری – کارشناس معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری

چکیده:

بانک اطلاعات مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار است به نیازهای اطلاعاتی کاربران خاصی مانند
رئیس جمهور و پژوهشگران و دیگر مقامات تصمیم گیرنده پاسخ دهد اما بر اساس اظهارات مسئولین موسسه عالی
آموزش و پژوهش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بانک اطلاعاتی از کارایی و اثر بخشی کافی برخوردار نیست و در
چرخه حیات خود در حال نزدیک شدن به مرحله بیهودگی است. بنابراین متولیان اداره این بانک اطلاعاتی این نیاز
اساسی را ادراک کردندکه با ارزیابی ابعاد مختلف بانک اطلاعاتی مدیران در جهت بهبود آن در قالب یک مدل
مفهومی جدید اقدام مقتضی به عمل آید.