سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صالح محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
مهدی یاسی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

روشهای که برای برآورد اندازه متوسط سنگ (D50) پیشنهاد شده اند بر اساس فرضیات و نتایج تجربی متفاوتی بدست آمده اند . از این رو برآوردهای متفاوتی برای شرایط یکسان رودخانه ای ارائه می کنند. از منابع موجود، یازده روش که کاربدر بیشتری در طراحی روکش سنگریزه ای دارند تحت شرایط های متفاوت رودخانه ای از قبیل مسیر مستقیم و پیچ، مواد بستر ریز دانه (ماسه ای)، درشت دانه (شنی) و قلوه سنگی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که توان جریان شاخص مناسبی برای ارزیابی برآورد D50 از روش های مختلف می باشد. برای رودخانه های بستر ماسه ای با مسیر مستقیم یا پیچ و برای بستر شنی با راستای مستقیم روش USACE(1961) برآورد مناسب تری ارائه می کند. برای رودخانه های بستر شنی با راستای مستقیم و پیچ، روشهای Escarameia , Maynord (1993) and May (1992) برآوردهای مناسبی ارائه می کنند. برای رودخنه های با بستر قلوه سنگی روشهای Maynord (1993) , Escarameia and May (1992) , Pilarczyk (1990) مناسب تر می باشند.