سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اشکبوس امینی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
مجتبی وهاب زاده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
داود افیونی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
هدایت حاجی آخوندی میبدی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر

چکیده:

ژرم پلاسمهای بومی معمولا دارای ذخایر ارزنده ای از نظر تحمل به تنش های مختلف هستند و استفاده از آن ها در برنامه های به نژادی می تواند در دستیابی به ارقام متحمل به تنش مورد نظر بسیار مؤثر باشد . در این بررسی به منظور بررسی و غربال منابع ژنتیکی گندم موجود برای تحمل به تنش شوری ، تعداد ٥٠٠ نمونه از گندم ها ی بومی ایران (کلکسیون بخش تحقیقات غلات )، طی سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در دو منطقه اصفهان و یزد درقالب یک آزمایش مشاهده ای تحت شرایط تنش شوری(EC=10ds/m) خاک مکان های اجرای آزمایش و EC=12ds/m آب آبیاری) مورد ارزیابی قرار گرفتند . از ارقام کویر، روشن و ماهوتی به عنوان شاهدهای متحمل به تنش شوری استفاده گردید. از صفات مختلف از جمله تاریخ سنبله دهی ، تاریخ رسیدگی فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته ، وزن هزار دانه ، رنگ دانه ، واکنش به خوابیدگی و ریزش و غیره یادداشت برداری بعمل آمد و در نهایت عملکرد دانه هر شماره تعیین گردید . با استفاده از روش ناپارامتری میانگین رتبه عمل کرد (R) و انحراف معیار رتبه (SDR) ، شاخص نسبی عملکرد ،(YIR%)، مقایسه عمل کرد ژنوتیپ ها نسبت به شاهدها از طریق رسم نمود ار و همینطور برخی صفات زراعی مطلوب ، تعداد ٥٦ ژنوتیپ برتر جهت استفاده در برنامه های به نژادی برای تنش شوری انتخاب و مشخص گردید . ژنوتیپ های با شماره های کلکسیونی ۱۰۶۰، ۱۰۶۳، ۱۰۰۰، ۸۱۵ و ۶۳۰ به ترتیبب با میانگین عملکرد ۴۶۵، ۴۳۰، ۴۱۰ ، ۳۵۶/۹ و ۳۵۵/۶ گرم در پلات بالاترین عمل کرد را به خود اختصاص داده و شاخص نسبی عمل کرد (YIR%) این ژنوتیپ ها به ترتیب: ۲۵۳، ۲۳۴، ۲۲۳، ۱۹۴ و ۱۹۳ درصد بود.