سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مخبر یوسف آباد – کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه تبریز
جلیل شجاع – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
مرتضی بهروز لک – دانشجوی ارشد فیزیولوژی دام دانشگاه تبریز
صادق علیجانی – دانشجوی دکترای ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه تهران

چکیده:

این مطالعه به منظور ارزیابی خصوصیات کیفی الیاف پشم نسل دوم گوسفندان دورگ آرخارمرینوس× قزل و آرخارمرینوس × مغانی ودرجه اهمیت الیاف این گوسفندان در صنایع نساجی انجام شد. برای انجام این تحقیق از تعداد ۱۸۰ رأس گوسفند دورگ در طی ۳ سال( ۱۳۸۲-۱۳۸۰ ) نمونه برداری شد و نمونه های برداشته شده در آزمایشگاه تکنولوژی پشم و پوست برای صفات قطر تار پشم، ضریب تغییرات قطر، طول دسته الیاف پشم ناشور، درصد تارهای کمپ و درصد تارهای مدولائی مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین بدست آمده برای این صفات در نسل دوم دورگ های آرخارموینوس × قزل و آرخارمرینوس× مغانی به ترتیب ۳٫۴۱±۲۶٫۳۳ میکرون، ۹٫۳۶±۳۴٫۶۴ درصد، ۹٫۳۶±۱۰٫۱۵ سانتیمتر، ۴٫۹۹±۲٫۸۲ درصد و ۵٫۸۵±۳٫۳۹ درصد، ۳٫۷±۲۶٫۹۹ میکرون، ۱۴٫۵۳±۳۶٫۵۲ درصد، ۲٫۹۹±۱۰٫۰۹ سانتیمتر ۴٫۹۹±۲٫۸۲ درصد و ۴٫۵۴±۳٫۲۴ بدست آمد. پشم نسل دوم دورگ نسبت به نژاد خالص بومی ظریف تر با ضریب تغییرات کمتر و درصد تارهای کمپ و مدولائی و طول دسته الیاف کمتری بود. اثر ترکیب ژنتیکی بر روی هیچکدام از صفات مورد مطالعه معنی دار نبود. نسل دوم دورگ های آرخارمرینوس× قزل و آرخارمرینوس× مغانی از نظر صفات سفره پشم با والدین خالص بومی اختلاف معنی داری داشت و در تمامی صفات مورد مطالعه کیفیت بهتری نسبت به والدین بومی خود داشتند. با استفاده از میانگین قطر و میزان تنوع آن در بین الیاف نمره فاستونی در آزمایش اخیر بر روی نسل دوم دورگهای آرخارمرینوس× قزل و آرخارمرینوس× مغانی در محدوده s62-s52 که مربوط به نژادهای پشم متوسط می باشد، قرار دارد.