سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالمجید خورشید – اعضای هییت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
محمود مصباح – اعضای هییت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
کیوان فتوحی – اعضای هییت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

چکیده:

شوری و خشکی از عمده ترین عوامل محدود کننده تولید موفق محصولات زراعی در ایران و جهان می باشند. لذا باید پی برد کیفیت چغندرقند در این شرایط چه تغییرات مهمی پید ا می کند و در استخراج قند و کریستالیزه شدن شکر چه تاثیرات منفی بجا می گذارد. در اجرای این تحقیق تعداد ١٠ توده اصلاحی و دو رقم شاهد حساس که همگی دیپلوئید، مولتی ژرم و بارور بودند ، در قا لب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط بدون تنش ، تنش خشکی و شوری مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان شوری خاک پس از اندازه گیری ۱۸mmohs/cm تعیین گردید . آبیاری در تنش خشکی زمانی صورت گرفت که گیاه به نقطه پژمردگی رسید ه باشد . در این تحقیق صفاتی همچون ط ول و عرض برگ ، طول دمبرگ ، ناخالصی ها (نیتروژن، سدیم و پتاسیم)، وزن تر و خشک اندام هوایی در هر سه محیط تنش و بدون تنش اندازه گیری شدند . در نهایت تجزیه داد ه ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS انجام گرفت . نتایج تجزیه واریانس ساده صفات در شرایط بدون تنش نشان داد که بین تود ه ها از نظر طول و عرض برگ و دمبرگ، عیار قند و پتاسیم اختلاف معنی داری وجود دارد . نتایج تجزیه واریانس صفات در شرایط تنش شوری نشان داد که دربین ژنوتیپ ها ، صفات طول و عرض برگ و طول اختلاف معنی داری از خود نشان دادند همچنین نتایج نشان داد که در شرایط شوری صفات سدیم ، طول و عرض برگ ، وزن خشک ریشه ، وزن خشک و تر برگ کاهش یافته ، اما صفات عیار قند ، پتاسیم ، خلوص شربت ، نیترو ژن و درصد قند ملاس نسبت به شرا یط طبیعی افزایش یافتند . در شرایط تنش خشکی سدیم، طول و عرض برگ ، طول دمبرگ، وزن خشک و تر اندام هوایی و و زن خش ک ریشه ک اهش و صفات عیار قند ، نیترو ژن و پتاسیم افزایش یافته اند . به علاوه تنش خش کی سبب افزایش میزان نیترو ژن و عیار قند شده ولی میزان عمل کرد شکر در شرایط تنش کاهش یافته است.