سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهزاد جماعتی ثمرین – کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگرن جوان واحد اردبیل
احمد توبه – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی.
کاظم هاشمی مجد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سعید حکم علیپور – دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

چکیده:

منظور ارزیابی برخی از صفات کیفی غده سیب زمینی رقم آگریا متاثر از سطوح تراکم بوته و کود نیتروژن آزمایش فاکتوریلی بر پایه بلوک های کامل تصادفی، با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۵ در منطقه اردبیل انجام شد . فاکتورها شامل ، کود نیتروژن در ۴ سطح ( ۰ ، ۸۰، ۱۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و تراکم بوته در ۳ سطح ( ۵/۵ ، ۷/۵ و ۱۱ بوته در متر مربع) بودند. نتایج نشان داد، در ترکیب تیماری ۱۶۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و تراکم ۵/۵ بوته در متر مربع و در ترکیب تیماری ۲۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و ۷/۵ بوته در متر مربع بالاترین به ترتیب بالاترین میزان درصد پروتئین و درصد کلسیم غده به دست آمد . با افزایش مصرف کود نیتروژن به مقادیر (بیش از ۸۰ کیلوگرم در هکتار )، میزان فسفر و مس غده کاهش یافت . در ترکیب تیماری ۸۰ کیلوگرم در هکتار و تراکم ۷/۵ بوته در متر مربع بیشترین میزان فسفر و مس غده به دست آمد . ترکیب تیماری ۲۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن و تراکم ۱۱ بوته در متر مربع بالاترین درصد پتاسیم غده را به خود اختصاص داد . با افزایش مصرف کود نیتروژن تا ۱۶۰ کیلوگرم ، تعداد و عملکرد غده در واحد سطح و وزن متوسط غده در هر بوته ، افزایش و در مقادیر بیشتر کوددهی ، صفات فوق کاهش یافت به طوری که در مقادیر ۸۰ و ۱۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار تعداد و عملکرد غده در یک گروه یکسان قرار گرفت ند. افرایش تراکم بوته منجر به افزایش معنی داری در عملکرد غده شد. در تراکم ۵/۵ بوته در متر مربع بیشترین میزان وزن متوسط غده در بوته به دست آمد. بنابراین مصرف ۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم ۱۱ بوته در متر مربع جهت به دست آوردن غده هایی با کیفیت تغذیه ای مطلوب و بالا و عملکرد بیشتر در واحد سطح و کاهش آلودگی زیست محیطی و هزینه های اضافی برای این رقم در اردبیل توصیه می شود.