سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرضیه عقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حسن زینالی خانقاه – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
عباسعلی زالی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

بیست و نه رقم سویا از گروههای رسیدگی متفاوت ، در سال زراعی ۸۳ ، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار ، به منظور بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه ارزیابی گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام از نظر اکثر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری دارند که نشان دهنده تنوع ژنتیکی بین ارقام می باشد. صفات اجزا عملکرد همبستگی بالائی را با عملکرد دانه داشتند. در مدل رگرسیون چندگانه ۸۴/۶۳ درصد تغییرات عملکرد دانه توسط صفات عم لکرد بیولو ژیکی، شاخص برداشت ، درصد پروتئین و تعداد روز تا گلدهی توجیه گردید ، که اهمیت عملکرد بیولو ژیکی بیشتر از سایر صفات بود . نتایج تجزیه علیت نشان داد که بیشترین اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه مربوط به صفت عملکرد بیولو ژیکی (۱/۶۵۱=p) می باشد. بنابراین عملکرد بیولوژیکی می تواند به عنوان معیار گزینش در برنام ه های اصلاحی برای بهبود عملکرد دانه مورد استفاده قرار داد . نتایج تجزیه به عامل ها نشان داد که پنج عامل مستقل از هم، مجموعا ۷۴/۲۰۷ درصد از تغییرات کل را توجیه می کند.